Curs de Tècnic Esportiu
en Musculació i Fitness

El curs de Tècnic Esportiu en Musculació i Fitness, us acredita per a desenvolupar tasques bàsiques de assessorament i control en els diferents programes d’exercici que es realitzen en les instal·lacions esportives.

Federació Catalana fitness
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’àmbit del fitness i l’entrenament de musculació, alhora que obtenen els coneixements bàsics i fonamentals que els poden permetre desenvolupar-se professionalment en aquest sector mitjançant una titulació pròpia de la Federació Catalana de Físic-culturisme, òrgan competent per emetre titulacions esportives en l’àmbit del físic-culturisme i la musculació.

L’aula virtual s’obrirà el 31 de gener de 2022 donant començament al curs. La fase presencial tindrà lloc el 7 i 14 de maig de 2022 a les instal.lacions del Consell Català de l’Esport a Esplugues del Llobregat, Barcelona.

Presentació del Curs

L’edat mínima per a realitzar el curs és la de 16 anys o tenir l’ESO (Educació Secundària
Obligatòria) aprovada en el moment d’iniciar el curs. És necessari que l’alumne disposi de connexió a
internet per a poder realitzar la part del curs no presencial a través de l’aula virtual de l’Escola
d’Entrenadors de la Federació. I s’aconsella una experiència mínima de 2 anys d’entrenament
en l’àmbit del físic-culturisme, musculació i/o fitness.

Proporcionar al futur tècnic esportiu els coneixements fonamentals que pugui transmetre als seus alumnes perquè aquests evolucionin de forma adequada en l’entrenament de musculació i/o fitness. El curs és semipresencial, amb una fase online de 138 hores, i una presencial amb una durada de 16 hores i en la que s’inclou l’avaluació pràctica com a requisit imprescindible per a l’obtenció del títol.

UD 1. Unitats bàsiques d’entrenament.
UD 2. Fonaments tècnics.
UD 3. Metodologia de l’entrenament.
UD 4. Anatomia i fisiologia bàsiques.
UD 5. Qualitats físiques bàsiques.
UD 6. Bases nutricionals aplicades.
UD 7. Una introducció al coaching per a tècnics esportius.
UD 8. Seguretat e higiene.

El curs s’impartirà en català i castellà indistintament. Sent una opció que l’alumne podrà escollir
en el moment de formalitzar la inscripció.
L’assistència a la part presencial del curs és obligatòria. En cas de no assistir-hi es
donarà el curs per NO superat. Les causes d’absència justificada hauran de ser-ho per força major
(accident, malaltia, etc…) i aquestes hauran de ser comunicades a l’Escola d’Entrenadors (escola@fcculturisme.cat) adjuntant el justificant pertinent al més aviat possible. En cas d’absència justificada,
l’alumne podrà repetir el curs en una altra convocatòria si així ho desitja sense cap cost econòmic per
ell/ella. En cap cas la Federació retornarà l’import del curs un cop formalitzada la inscripció i iniciat el
període lectiu.

Per a superar el curs caldrà que l’alumne obtingui:

 • Una nota igual o superior a 5 en la mitjana de totes les proves d’avaluació: 3 teòriques i 1 pràctica.
 • La qualificació de les diferents proves serà una nota del 0 al 10.
 • La qualificació final del curs serà APTE o NO APTE.
 • L’alumne tindrà dret a un màxim de dues convocatòries en cada una de les proves d’avaluació.
 • En cas de no presentar-se a la convocatòria la qualificació serà de 0 o NP (No presentat).
 • La qualificació en segona convocatòria no serà mai superior a 5.
 • L’alumne tindrà dret a una revisió d’examen posterior a la primera convocatòria.
 • En cas de no superar algunes, o totes, les proves d’avaluació en primera i segona convocatòria,
  es donarà el curs per suspès en la seva totalitat i l’alumne haurà de tornar a matricular-se en una
  pròxima convocatòria.
 • La fase presencial del curs serà avaluable i qualificarà per a la nota final.
 • L’alumne haurà d’assistir a la part presencial del curs amb la vestimenta adequada: roba
  esportiva, calçat esportiu i tovallola de mà per a entrenar. En cas de que la normativa sanitària vigent així ho contempli serà obligatori l’ús de mascareta.
 • L’alumne és sabedor que els canals de comunicació per a tots els aspectes relacionats amb el curs serà la pàgina web de la Federació i l’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors.
 • Està totalment prohibit enregistrar les classes amb qualsevol classe de dispositiu (imatge i/o àudio).
 • Està totalment prohibit difondre imatges i/o informació específica del curs a través de qualsevol xarxa social.
 • Tot aquell alumne que faci servir apunts o ajudes externes en els exàmens serà immediatament expulsat del curs sense dret a una segona convocatòria i que se li retorni cap import.
  El fet de no presentar-se a la 1a i/o 2a convocatòria comporta la pèrdua directa d’aquesta.
 • Un cop finalitzat i superat el curs l’alumne rebrà el certificat i diploma que l’acredita com a “Tècnic Esportiu en Musculació i Fitness” en el seu domicili per correu postal.

El preu del curs és de 425 €, amb una taxa d’inscripció ja inclosa de 95 € que s’haurà de fer efectiva en el moment de formalitzar la inscripció al curs, abans del 20 de gener de 2022. La resta (330 €) s’haurà d’abonar abans del 30 de gener de 2022.


Hi ha la possibilitat d’efectuar el pagament ajornat en tres terminis, un cop satisfeta la taxa d’inscripció.1. Primer termini de 125 € el 30 de gener de 2022.
2. Segon termini de 125 € el 15 de març de 2022.
3. Tercer termini de 125 € el 30 d’abril de 2022.


Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancaria al compte de la Federació: IBAN ES06 0182 1017 1702 0363 3163. Un cop efectuat s’haurà d’enviar el justificant escanejat en format PDF a escola@fc-culturisme.cat. L’impagament de qualsevol dels terminis comportarà la desconnexió de l’alumne de l’aula virtual, i per tant del seguiment del curs, fins que la situació s’hagi regularitzat.

Per a formalitzar la inscripció al curs cal que feu arribar a l’Escola d’Entrenadors de la Federació
(escola@fc-culturisme.cat) la següent documentació amb format PDF (No s’admetran fotografies fetes
amb el mòbil)

 •  Fotocopia del DNI (En cas de ser menor d’edat, autorització signada dels pares o tutors
  legals, i que està inclosa en la sol·licitud d’inscripció )
 • Declaració responsable.
 • Sol.licitud d’inscripció.
 • Justificant d’haver efectuat la transferència de la taxa d’inscripció (95 €). Sense aquest
  justificant la reserva de plaça no serà efectiva.

La declaració responsable i el formulari d’inscripció es poden descarregar des de la nostra web: http://fc-culturisme.wixsite.com/federacio-cat/monitor. O podeu demanar-ho contactant per e-mail (escola@fc-culturisme.cat) amb l’Escola d’Entrenadors.
Un cop rebuda tota la documentació, l’Escola confirmarà la vostra inscripció al curs mitjançant
correu electrònic, i us donarà les instruccions pertinents per efectuar la resta del pagament i accedir a l’aula virtual.

El lloc per a realitzar la fase presencial del curs seran les instal·lacions del Consell Català de
l’Esport situades a Av. dels Països Catalans, 12, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

La fase online del curs s’iniciarà el 31 de gener de 2022, amb les UD 1 i 2, progressivament
s’aniran penjant la resta dels continguts segons el calendari establert que podreu consultar a la mateixa
aula virtual.
La fase presencial es realitzarà els dissabtes 7 i 14 de maig de 2022 amb horari de 9 h a 13
h i de 15 h a 19 h. L’ASSISTÈNCIA EN AQUESTA FASE PRESENCIAL ÉS OBLIGATÒRIA.

L’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors és l’espai des del qual es formalitzarà tota la
part no presencial del curs. Per accedir-hi cal anar a la web de la federació: www.fc-culturisme.cat i entrar
des de la pàgina principal amb l’usuari i contrasenya que es facilitarà a l’alumne mitjançant e-mail en el
moment de formalitzar la inscripció, o mitjançant el link que s’indicarà en el mateix e-mail
A l’AV hi haurà tota la informació així com la documentació relativa al curs que l’alumne s’hagi
inscrit: apunts, vídeos, articles, qualificacions, exàmens, etc… A més, l’alumne podrà realitzar els testos de control de cada una de les UD, i consultar els dubtes relatius al material docent del curs amb el tutor que se li assignarà, mitjançant la bústia de correu.
En aquesta setena edició del curs l’Aula Virtual s’obrirà el 31 de gener de 2022.

La Federació Catalana de Físic-culturisme estableix els següents canals de comunicació oficials on
s’informarà puntualment de tot el relatiu al curs: dates, lloc de realització, procés d’inscripció,
documentació…

 • Pàgina web: www.fc-culturisme.cat. Pots accedir al nostre formulari de contacte.
 • Campus de l’Escola d’Entrenadors: https://federacioculturisme.milaulas.com/
 • Xarxes Socials: https://www.facebook.com/FederacioCatalanaFisiculturisme/
  https://twitter.com/FCC_Culturisme
  @instagram/fcfculturisme

Curs de tècnic esportiu en musculació i Fitness

Documentació necessària

Sol·licitud d’Inscripció. CAT

Solicitud de Inscripción. ESP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Declaració Responsable. CAT

Autorització Whatsapp. CAT

Fotocòpia del DNI

Iniciar procés d'inscripció al curs

90 €

330 €

90 € + 330 € (nomes 2 productes)

Icones compra satisfaccio

¿Tens algún dubte?

¿Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres